Suomi English

Terms of delivery


Terms of delivery are currently only available in Finnish. Please contact us for more information.

Meloni Works

Toimitusehdot 1.4.2013

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Meloni Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja jälleenmyyjän (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet. Meloni Works on Meloni Oy:n aputoiminimi.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

Toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internet-sivuilla osoitteessa: www.meloniworks.com. Toimitusehdot ovat saatavissa erikseen pyydettäessä myös kirjallisesti Myyjältä.

2. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.4.2013 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus muuttaa toimitusehtoja julkaisemalla uudet Toimitusehdot Myyjän internet-sivuilla.

Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

3. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen tilauspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja vero lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa jälleenmyyntihinnastoa ilmoittamatta siitä etukäteen Ostajalle. Hinnankorotuksen yhteydessä aikaisempi, edullisempi hinta on voimassa ennen Myyjän Ostajalle ilmoittamaa hinnankorotusta hyväksyttyjen ja vahvistettujen tilausten osalta.

Myyjä sekä Myyjän toimittajat voivat antaa tuotteille hintoja, joita on pidettävä suositushintoina. Nämä suositushinnat eivät sido Ostajaa, vaan hän voi itse vahvistaa kauppahintansa.

4. Tilaaminen

Ostaja tilaa tuotteet Myyjältä kirjallisesti sähköpostin välityksellä tai vaihtoehtoisesti tekemällä kirjallisen tilauksen ja toimittamalla tämän postitse Myyjälle. Tilaus voidaan suorittaa myös tekemällä erillinen tilaussopimus Meloni Oy:n edustajan kanssa. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjän edustaja on kirjallisesti vahvistanut ja hyväksynyt tilauksen erillisellä tilausvahvistuksella tai toimittanut tuotteen. Ostaja ei voi peruuttaa tilausta ilman Myyjän kirjallista hyväksymistä.

5. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Helsingissä (Ex Works, Incoterms 2000).

Mahdollisista toimituskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen, kuitenkin erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kahdessakymmenessäyhdessä (21) päivässä siitä, kun Myyjä on lähettänyt kohdassa 4 tarkoitetun kirjallisen tilausvahvistuksen Ostajalle. Myyjän ja Ostajan välillä voidaan erikseen sopia kirjallisesti myös muuta.

Tilausvahvistuksessa olevat toimitusajat ovat muiden kuin varastossa olevien tuotteiden osalta toimittajiemme meille antamia arvioita. Meloni Oy ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua Ostajalle toimitusten myöhästymisistä.

Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Myyjä ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin täyttääkseen tilauksen sovitun mukaisesti.

Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta. Tästä peruutuksesta on ilmoitettava Myyjälle samanaikaisesti, kun Myyjä ilmoittaa Ostajalle toimituksen viivästymisestä. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan.

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

6. Kauppahinta

Ostajan on suoritettava Kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin ilmoittanut.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille.

Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

7. Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

8. Takuu

Tuotevalmistaja on voinut myöntää toimitettavalle tuotteelle takuun. Myyjä ei anna tuotteelle nimenomaisia ja välillisiä takuita.

Myyjä avustaa Ostajaa mahdollisissa takuukysymyksissä ja pyrkii löytämään Ostajaa ja tämän asiakkaita tyydyttävän ratkaisun yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa.

Myyjä varaa oikeuden korvata Ostajalle tälle jälleenmyyjän ominaisuudessa palautuneet virheelliset tuotteet ensisijaisesti toimittamalla virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen.

9. Toimituksen ja tuotteen tarkastus

Kun tuote on luovutettu Ostajalle, on Ostajan tarkastettava tuote niin pian kuin olosuhteet sen sallivat ja ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa toimituksesta tai siitä päivästä lukien, kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan hallintaan.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien, kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan haltuun, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

10. Toimituksen ja tuotteen virhe

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli Ostaja on reklamoinut tästä kohdassa 9 tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

a) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
b) korjata toimitusta niin, että toimitus vastaa alkuperäistä tilausvahvistusta
c) korvata Ostajalle Ostajan virheellisistä tuotteista maksama Kauppahinta

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen.

11. Tuotepalautukset

Ennen mahdollista tuotepalautusta on Ostajan otettava yhteyttä Myyjään, jonka kanssa on selvitettävä palautuksen syyt. Jos palautus todetaan aiheelliseksi, Myyjä antaa palautusluvan ja -ohjeet palautuksen suorittamiseen. Myyjällä on oikeus valita miten palautus käytännössä toteutetaan.

12. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Myyjän vastuu Ostajalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa Myyjän korvausvastuun enimmäismäärä on Ostajan tuotteesta maksama Kauppahinta.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

13. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotteiden saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Myyjän toimintaperiaatteisiin kuuluvat rehellisyys, joustavuus sekä asiakkaidemme arvostus.

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti Ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Toimitusehdot PDF